pourelle.mk ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна нарачка. Купувачот треба писмено или по е-mail да го извести продавачот и побара поврат на средствата, при што ќе даде доказ за уплата, датум, број на нарачка и кои производи ги нарачал.

Сите настанати трошоци за поврат на средствата се на товар на купувачот.

Купувачот е должен да ги провери производите кои му се испорачуваат во моментот на испорака.

Купувачот со потпишувањето на документот за испрака прифаќа дека производот е во ред и продажбата е извршена.

Доколку производот кој се испорачува не е тој кој што е нарачан или е оштетен, купувачот може да не ја прифати испораката, но да наведе во талонот за испорака причината поради која не го примил производот.

Забелешки и поврат после испораката не се прифаќаат.

Неаргументирани одбивања за прифаќање на испорака, не се прифаќаат, и трошоците настанати за поврат на производот се на товар на купувачот.